Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.brandin.com.pl jestBrandin sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Zachodniej 74 B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000337573 (dalej: „Spółka”). Dane kontaktowe Spółki: adres e-mail: kontakt@brandin.com.pl
  2. Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji, o które prosi Użytkownik.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Spółki oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi formularza kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.